Nabór wniosków na działanie 8.1.1 RPO WŚ "Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3"

forma: dotacja skłądanie wniosków:  od 21.09.2015 do 09.10.2015

Na co (m.in.): tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami); tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami); wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie; pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego

Dla kogo?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: gminy (gminne jednostki budżetowe), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące. 

Ile?
Poziom dofinansowania
85% kosztów kwalikowalnych
Minimalny wkład własny
Wymagany wkład własny 15%

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski